ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2567