คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ : ALIST

 

ลำดับที่ ชื่อฐานข้อมูล เข้าใช้งาน คู่มือการสืบค้น แผ่นพับ
 1  การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด download+button download+button
 2  การสืบค้นดรรชนีวารสาร (บทความวารสาร) download+button download+button
 3  การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ download+button download+button
 4  การจองทรัพยากรสารสนเทศ download+button download+button
5  การแนะนำสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด download+button download+button
 6  การสมัครสมาชิกห้องสมุด download+button download+button
 7  การใช้ Alist Opac Application download+button download+button