สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการสมาชิกสามารถทำรายการด้วยตัวเองผ่าน ALIST OPAC Application ได้แล้ววันนี้

ALIST OPAC เป็น Application ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ทำรายการต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ดังนี้ 

  1. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร
    ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้องสมุดเตียงศิริขันธ์) และห้องสมุดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
  2. การ (ยืมต่อ) ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (RENEW)
  3. การจองทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
  4. การยืมด้วยตนเองบนชั้นผ่านอุปกรณ์มือถือ (Mobile Check-out)
  5. การยืนยันตัวตนบน Mobile Application แทนการใช้บัตรสมาชิกได้
  6. และตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกห้องสมุดได้จากแอพพลิเคชั่นนี้ซึ่งเป็นช่องทางที่ เพิ่มความสะดวกและรวดรวดในการใช้บริการต่าง ๆ ภายในห้องสมุด.
     สามารถดาวน์โหลดได้ที่
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน Application ALIST OPAC