สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563 และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากผู้บริหารก่อนเปิดภาคและการดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสัตบงกซ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)
และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ได้ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกัน