ขอเชิญร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )

ขอเชิญร่วมตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment : ITA เพื่อให้การวัดแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นไปตามความเรียบร้อยและแล้วเสร็จตามกำหนด ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563 เข้าตอบในระบบ ITAS ผ่าน link https://itas.nacc.go.th/go/eit/njlzjr หรือ QR code

Full Screen