คู่มือการสืบค้นข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2567

ลำดับที่ ชื่อฐานข้อมูล คู่มือการสืบค้น คู่มือแบบแผ่นพับ
1 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) TDC download downloadPDF
2 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) download
3 ACM Digital Library downloadPDF
4 IEEE Electronic Library (IEL) downloadPDF
5 SpringerLink – Journal downloadPDF
6 American Chemical Society Journal (ACS) downloadPDF
7 Emerald Management download
8 Academic Search Ultimate download
9 EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text download
10 ScienceDirect เทคนิคการสืบค้น
11 Engineering Source download
12 Gale eBooks downloadPDF
13 EBSCO eBooks download downloadPDF