โครงการอบรม “การสืบค้นสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรม การสืบค้นสารสนเทศสำรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 8 -29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113-1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร