ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

ประกาศรายชื่อผู้รับทุน ทุนการศึกษา เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาติดต่อขอรับทุนการศึกษา ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุดกลาง) ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen