สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมเสนอชื่อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บริการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
                 ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในการเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ไว้บริการเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงได้จัดบริการสั่งซื้อหนังสือเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะอาจารย์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและนักศึกษาที่จะใช้ในการค้นคว้าต่าง ๆ

1. แบบฟอร์มออนไลน์  URL :  คลิกที่นี่

2. อีเมล์ : arit_snru@snru.ac.th

3. Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://www.facebook.com/ARIT.SNRU/

4. งานบริการสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2

5. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2

สถานที่ให้บริการ
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ติดต่อสอบถาม
นายชาญชัย  บาลศรี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :  042970048 หมายเลขภายใน 231 และ 235
E-Mail : arit_snru@snru.ac.th