หนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม

                   เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ควรอ่าน สำหรับหนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” ที่จัดทำขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม จัดพิมพ์เพื่อเป็นหนังสือวิชาการว่าด้วยพระราชพิธีพระบรมศพ และพระเมรุมาศ ในมุมของประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดี และคติความเชื่อที่ว่าด้วยความตาย เขียนโดยคณาจารย์ นักวิชาการ นักเขียน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มานุษยวิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ จากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นบรรณาธิการ  ดาวน์โหลดได้ที่ https://oer.learn.in.th/d/69795

ทั้งนี้ หนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” จำนวน 20,000 เล่ม จะส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อจัดสรรไปยังโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือแบบ PDF ได้ที่ https://oer.learn.in.th/d/69795

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ เสด็จสู่แดนสรวง  : ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ ; MarketingOoops.com