แหล่งทรัพยากรฐานสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ : Open Access (Open Access Database)

Open Access หมายถึง กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ถูกปรับเปลี่ยนตั้งแต่สิทธิ์การสร้าง สิทธิ์การเข้าถึง สิทธิ์การใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มุ่งเน้นให้กับคนทุกคน ในส่วนการใช้คำในภาษาไทย ยังไม่มีการบัญญัติอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการใช้คำนี้ทั้งในรูป "การเข้าถึงแบบเปิด" และ "การเข้าถึงอย่างเสรี"
สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://alist.snru.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=96462

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

หนังสือด้านการเกษตร เป็นหนังสือที่จัดหาและรวบรวมให้ครบถ้วนค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีวางจำหน่ายทั่วไป และส่วนใหญ่ถูกจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดยหน่วยงาน หรือจัดพิมพ์เพื่อจำหน่ายเป็นการเฉพาะกิจ เมื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าวหมดลง มักจะไม่มีการจัดพิมพ์เพิ่ม จึงทำให้ยากต่อการติดตาม องค์ความรู้ที่อยู่ในหนังสือจำนวนมากสูญหายไปพร้อมกับการเสื่อมสภาพของสิ่งพิมพ์ตามกาลเวลาที่ผ่านไป การสร้างหนังสือให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์องค์ความรู้ และเผยแพร่ความรู้ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "สนับสนุนให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้"
สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://ebook.lib.ku.ac.th/ereading

Google Scholar แหล่งรวมงานเขียนทางวิชาการ

Google Scholar เป็นวิธีที่ง่าย ๆ ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว ทั้งบทความ, peer-reviewed, วิทยานิพนธ์,หนังสือ, บทคัดย่อ และบทความจากส านักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัยและองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ Google Scholar ช่วยให้คุณสามารถระบุการค้นคว้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดใน โลกแห่งการค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ
สืบค้นข้อมูลได้ที่ https://scholar.google.com/

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย

Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System)
สืบค้นข้อมูลได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/

คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย - CUIR

คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย - CUIR เป็นคลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเ?สในรูปแบบดิจิทัลอันเป็นภูมิปัญญาของคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเอกสารทั้งที่เป็นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสารวิชาการภาษาไทยฉบับเต็ม (Fulltext) การบรรยาย คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในหลายสาขาด้วยกัน มากกว่า 1,400 ชื่อเรื่อง
สืบค้นข้อมูลได้ที่  http://cuir.car.chula.ac.th
คู่มือการสืบค้นข้อมูล  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection หรือ TDC

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์
สืบค้นข้อมูลได้ที่  https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
สมัครสมาชิกที่นี่ https://tdc.thailis.or.th/tdc/register_form.php
ใช้บริการผ่าน VPN ได้ที่ https://arit.snru.ac.th/vpn
คู่มือการสืบค้นข้อมูล ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

คลังเอกสารสาธารณะ OPENBASE.IN.TH

OpenBase.in.th คือคลังข้อมูล ที่รวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้น อ้างอิง และใช้เป็นข้อมูล
สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.openbase.in.th/

คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : PSU Knowledge Bank

คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : PSU Knowledge Bank รวมวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยฉบับเต็ม และบทคัดย่อของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต 
สืบค้นข้อมูลได้ที่
http://kb.psu.ac.th/psukb/

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ : TSU Knowleadge Bank

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยใช้โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการเก็บเอกสารดิจิทัล
เงื่อนไขการใช้งาน เอกสารในฐานข้อมูลเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และสงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า หรือดัดแปลงเนื้อหา ไม่ว่ากรณีใด ๆ และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของผลงานทุกครั้งที่มีการนำไปใช้
สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://kb.tsu.ac.th/jspui/
คู่มือการสืบค้นข้อมูล ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE)

คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Repository : SURE) เป็นคลังจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผลงานทางศิลปะของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการทั่วโลก
สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://www.sure.su.ac.th/xmlui/