โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องภูพานหลวง อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2567 งานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องภูพานหลวง อาคารบรรณราชนครินทร์ และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร