โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 21 มิถุนายน 2567

ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ สาขาประมงและสาขาธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร