บริการบทความวารสารในห้องสมุด SNRU : Article Delivery Service

บริการจัดส่งไฟล์บทความวารสาร ที่ให้บริการภายในห้องสมุด สำหรับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ต้องการบทความวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ระยะเวลาดำเนินการ 3 ชั่วโมงในวันทำการ
1. สืบค้นบทความที่ต้องการผ่านระบบ http://alist.snru.ac.th  หรือ เลือกบทความ http://alist.snru.ac.th/Main_NewArticle.aspx
2. คู่มือการสืบค้นบทความและจัดส่งคำขอ https://shorturl.asia/OTYkt
3. กรอกข้อมูลขอใช้บริการสำเนาบทความ https://forms.office.com/r/JzE8AYYbuZ

Full Screen