ขอเชิญแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทุกท่านแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วม ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

ช่องทางการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

 1. แนะนำสั่งซื้อออนไลน์ : https://forms.gle/zekGHFYniXK45muA9
 2. แบบฟอร์มแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด : ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 3. เฟสบุ๊คแฟนเพจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.facebook.com/ARIT.SNRU
 4. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2
 5. หมายเลขโทรศัพท์  0-4297-0048 ภายใน 238, 236,231,237
 6. ส่งรายชื่อหนังสือได้ที่อีเมลล์ : arit@snru.ac.th

แนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ

 1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  URL : https://www.se-ed.com/
 2. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  URL : https://www.chulabook.com/th
 3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ URL : http://bookstore.tu.ac.th/
 4. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร   URL : http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/
 5. ร้านนายอินทร์  URL : https://www.naiin.com/
 6. ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  URL : http://shop.kku.ac.th/
 7. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.kubookol.com/