รายชื่อวารสารวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) บอกรับ

รายชื่อวารสารวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) บอกรับไว้ให้บริการสำหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ที่สนใจศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง โดยสามารถขอใช้บริการได้ที่ อาคารบรรณราชนครินทร์(ห้องสมุด)  ชั้น 1

Full Screen