โครงการส่งเสริมการอ่าน ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 2559

เผยเเพร่เมื่อ 1499 เข้าชม

เดือนสิงหาคม 
ประเภทนักศึกษา
1.นาวสาวอทิติญา ดาบพิมพ์ศรี จำนวนยืม 46 เล่ม
2.นางสาวจุฑามาศ เทศสวัสดิ์ จำนวนยืม 26 เล่ม
3.นายนิวัตน์ สุขรมย์ จำนวนยืม 16 เล่ม

ประเภทบุคลากร
นางสาวพฤฒิชา นาคะผิว จำนวนยืม 12 เล่ม

เดือนกันยายน
ประเภทนักศึกษา
1.นายธีระพงษ์ เวชตระกูลไศาล จำนวนยืม 32 เล่ม
2.นางสาววาสนาประวัติศรี จำนวนยืม 24 เล่ม
3. นางสาวสุกัญญารัตน์ ทองขัน จำนวนยิม 20 เล่ม

ประเภทบุคลากร
นางเกศนรินทร์ อาจพรม จำนวนยืม 16 เล่ม