โครงการอบรม “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า”

สำนักฯ จัดอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากร วันอังคารที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี คุณประกายแก้ว บุตราช วิศวกรไฟฟ้า จากสำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นวิทยากรในการอบรม