นักศึกษา อาจารย์ จากวิทยาลัยการอาชีพนาแก จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ในวันที่ 21 กันยายน 2559 นักศึกษา อาจารย์ จากวิทยาลัยการอาชีพนาแก จังหวัดนครพนม  เข้าศึกษาดูงาน งานพัฒนาเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการดำเนินการต่าง  ๆ ของสำนักฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม และบุคลากรของสำนักฯ ให้การต้อนรับ และแนะนำระบบสารสนเทศต่าง ๆ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร 11)