ประชุมเพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 เกี่ยวกับงานฝ่ายจองรูปภาพวีดีทัศน์ งานเครือข่ายและงานบริการคอมพิวเตอร์ งานผลิตสื่อวีดีทัศน์  โดยมี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม และมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช  ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร