รายงานสถิติการใช้บริการเครื่องอัตโนมัติ RFID ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2567

สถิติการใช้บริการเครื่องให้บริการอัตโนมัติ RFID ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2567

สถิติการใช้บริการเครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return) จำนวนรวม 7,147 เล่ม

สถิติการใช้บริการเครื่องยืม – คืน หนังสืออัตโนมัติ (‎Self‎-‎Check ‎Kiosk‎)‎ จำนวนรวม 35,712 เล่ม

สถิติหนังสือผ่านประตูป้องกันทรัพยากรห้องสมุดสูญหายด้วย‎เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ (‎Security Gate‎) ‎จำนวนรวม 63,221 เล่ม

สถิติการใช้บริการประตูควบคุมบุคคล‎เข้า – ออก อาคารบรรณราชนครินทร์อัตโนมัติ (FLAP GATE) จำนวน 234,160 ครั้ง