บุคลากรงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง


อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นางภิญญาพัชญ์ อุ่มภูธร
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
หัวหน้างานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
โทรศัพท์ : 08-5743-6285 ภายใน 231
อีเมล์ : phinyaphat@snru.ac.th

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


นางสุวิดา สุจริต
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-3346-5634 ภายใน 231
อีเมล์ : suwida.lib@snru.ac.th

นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-4953-3936 ภายใน 231
อีเมล์ : rangsun@snru.ac.th

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร