บุคลากรงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 

นางภิญญาพัชญ์ อุ่มภูธร
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
โทรศัพท์ : 08-5743-6285 ภายใน 231
อีเมล์ : phinyaphat@snru.ac.th

นางสุวิดา สุจริต
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-3346-5634 ภายใน 231
อีเมล์ : suwida.lib@snru.ac.th


นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-4953-3936 ภายใน 231
อีเมล์ : rangsun@snru.ac.th