บุคลากรงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

 

นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
โทรศัพท์ : 06-3896-2356 ภายใน 231
อีเมล์ : phatthiya@snru.ac.th

นางสุวิดา สุจริต
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-3346-5634 ภายใน 231
อีเมล์ : suwida.lib@snru.ac.th


นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 08-4953-3936 ภายใน 231
อีเมล์ : rangsun@snru.ac.th