บุคลากรงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

นางพัชฏ์ฐิญา กาสุริย์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
IP-Phone : 221
อีเมล์ : phatthiya@snru.ac.th

นางสุวิดา สุจริต
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
IP-Phone : 231
อีเมล์ : suwida.lib@snru.ac.th


นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่าย
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
IP-Phone : 231
อีเมล์ : rangsun@snru.ac.th