คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale ebooks และฐานข้อมูลวารสารออนไลน์จากสำนักพิมพ์ Gale

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน : ฐานข้อมูล Gale eBooks และฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดในระยะเวลา 1 ปี อีก จำนวน 4 ฐานข้อมูล ที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบสัญญาณดิจิทัล ในรูปแบบฐานข้อมูลสำหรับการใช้งานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน ให้นักศึกษา นักวิจัย ได้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้น โดยสามารถใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale กว่า 1,800 รายการ

สามารถสืบค้นข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks ได้ที่ https://www.galepages.com/thsnru

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale ebooks