E-BOOK คู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

E-Book คู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

                  😎 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดย ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จัดทำ “คู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” ในรูปแบบอีบุ๊ค มอบเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเริ่มตั้งหลักวางรากฐานธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสามารถพลิกฟื้นจากสถานการณ์โควิด-19 และผ่านพ้นวิกฤติไปได้

                  😎 ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการเป็นระยะเวลายาวนานบางธุรกิจต้องปิดตัวลงบางธุรกิจสามารถประคองให้อยู่รอดมาได้แต่อาจจะต้องลดขนาดของธุรกิจเพื่อลดภาระต้นทุนที่ไม่จำเป็น

                  😎 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา STECO ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงมุ่งมั่นพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน
ให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องอาทิ การให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการจับมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งมีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับกลุ่มเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งมอบองค์ความรู้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เป็นต้น

E-Book คู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

                     “การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรเป็นเป้าหมายที่ทุกธุรกิจต่างให้ความสำคัญ STECO จึงได้จัดทำคู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยกำหนดเป้าหมายและออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจให้เหมาะสมเพื่อจะช่วยให้องค์กรสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันรวมถึงสามารถพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นคู่มือที่กระชับ ภายใต้กรอบแนวคิดที่ไม่ซับซ้อน ผู้ประกอบการสามารถอ่านทำความเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ง่าย โดยได้ร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ซึ่งมีความเข้าใจเรื่องธรรมชาติและความต้องการของลูกค้าเอสเอ็มอีเป็นอย่างดีในการจัดทำคู่มือดังกล่าว และเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดาวน์โหลดได้ฟรีทางเว็บไซต์ https://digital.lib.kmutt.ac.th/thesis/loadfile.php?obj_id=47442 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป” ดร.วัชรพจน์ กล่าว

                     คู่มือสร้างรากฐาน SME สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้ถูกออกแบบเฉพาะให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ประกอบด้วยรากฐาน 5Ps
                            1. Purpose ธุรกิจจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เป้าหมายที่ดีควรสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
                            2. People ธุรกิจจำเป็นต้องคัดเลือกและพัฒนาบุคลากรให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามกระบวนการที่ออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายของธุรกิจ
                            3. Performance ธุรกิจจำเป็นต้องกำหนดการตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจนำไปสู่การปรับปรุงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                            4. Process ธุรกิจจำเป็นต้องออกแบบกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจซึ่งกระบวนการทำงานจะเป็นหัวใจสำคัญในการเลือกทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคนหรือเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน
                            5. Partner ธุรกิจจำเป็นคัดเลือกและพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิ

ทั้งนี้ การที่จะนำรากฐาน 5Ps นี้ไปประยุกต์ใช้ให้สัมฤทธิ์ผล ผู้ประกอบการ SMEs ควรคำนึงถึงหลักคิดในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวคิด STECO ได้แก่
                            S: Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นแนวคิดในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม
                            T: Teamwork การทำงานเป็นทีมเป็นการส่งเสริมคุณค่าของความแตกต่างเพื่อร่วมมือกันอย่างมืออาชีพสร้างความสำเร็จในการทำงาน
                            E: Excellence ความเป็นเลิศ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดและทำเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยคุณภาพที่เหนือความคาดหวัง
                            C: Creativity ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายและสามารถสร้างคุณค่าแก่งานได้
                            O: Open-minded การเปิดใจ เป็นการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยคำนึงถึงอยู่รอดของธุรกิจเป็นสำคัญ
เราเชื่อมั่นว่าเมื่อบูรณาการรากฐาน 5Ps เข้ากับแนวคิด STECO แล้วผู้ประกอบการจะมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้

                           สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือต้องการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการองค์กรหลังสภาวะวิกฤติเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://steco.kmutt.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-470-9644 หรือ e-mail: steco.edu@mail.kmutt.ac.th