การสอบวัดทักษะดิจิทัล ด้วยข้อสอบกระทรวจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การสอบวัดทักษะดิจิทัล ด้วยข้อสอบกระทรวจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายภควัต ชัยวินิจ

โทรศัพท์ : 042970039 IP Phone : 221

เว็บไซต์ : https://ru.dlbaseline.com/

คู่มือการใช้งาน