สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาในการส่งทรัพยากรสารสนเทศและยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง ระยะเวลาตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาในการส่งทรัพยากรสารสนเทศและยกเว้นค่าปรับเกินกำหนดส่ง ในสถานะการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

และนอกจากนี้ยังสามารถส่งทรัพยากรคืนห้องสมุดทางไปรษณีย์ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Full Screen

Full Screen