ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1123-1124) อาคารภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถามเพิ่มเติม 042970048 ภายใน 237

เอกสารประกอบการอบรม : 

 1. ลงทะเบียนอบรมคลิกที่นี่  https://forms.gle/hhJEsVGmS39irero8

 2. สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บ สำหรับผู้ใช้ทั่วไป (Web OPAC for User)  http://alist.snru.ac.th/
  1. คู่มือการสืบค้น Web Opac
  2. คู่มือการสืบค้น Web Opac แผ่นพับ
 3. สืบค้นสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) 1 https://uctal.thailis.or.th/main/index.aspx
 4. สืบค้นสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) 2 http://uc.thailis.or.th/main/index.aspx
  1. คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
  2. คู่มือการลงทะเบียนสมาชิกสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
  3. บริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ