โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 10

ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการจัดประชุมเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และหาแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

ในการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ในปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุม มีมติให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 10 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงรับเป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไป