รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award


กระทรวง อว.ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในสังกัด มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในการทำงานหรือบริหารจัดการภายใน และการให้บริการ โดยไม่ใช้กระดาษ (Paperless) มีการสร้าง การจัดเก็บ และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่มีความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ ตามมาตรา 9 มาตรา 26 – 31 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้มีการพัฒนาและใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Document) โดยให้บุคลากรทุกคนใช้และลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มีระบบการรับรองลายมือชื่อที่มีความน่าเชื่อถือ เรียกว่า Certification Authority : CA และได้จัดตั้ง Thai University Consortium (TUC) ขึ้น โดยมี 10 สถาบันอุดมศึกษานำร่อง


เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2566 นายกรกฏ มาตะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นตัวแทน รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award จาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษา 114 แห่ง จำแนกเป็น ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน จำนวน 17 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวง อว. จำนวน 96 แห่ง
และสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด อว. จำนวน 1 แห่ง