การประชุมใหญ่สามัญและประชุมวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน” สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ดร.อุุบลศิลป์ โพธิ์พรหม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ และประชุมวิชาการ เรื่อง “ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน”  โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

 

IMG_3637 IMG_3650 IMG_3654 IMG_3659 IMG_3667 IMG_3669 IMG_3675 IMG_3676 IMG_3678 IMG_3679 IMG_3680 IMG_3682 IMG_3683 IMG_3685 IMG_3687 IMG_3688 IMG_3689 IMG_3692 IMG_3695 IMG_3697 IMG_3701 IMG_3702 IMG_3703 IMG_3704 IMG_3713 IMG_3715 IMG_3717 IMG_3721 IMG_3735 IMG_3738 IMG_3739 IMG_3782 IMG_3788 IMG_3790 IMG_3791 IMG_3792 IMG_3802 IMG_3803 IMG_3804 IMG_3809 IMG_3810 IMG_3811 IMG_3812 IMG_3813 IMG_3814 IMG_3820 IMG_3822 IMG_3825 IMG_3827 IMG_3829 IMG_3830 IMG_3831 IMG_3832 IMG_3835 IMG_3851 IMG_3853 IMG_3855 IMG_3859 IMG_3866 IMG_3870 IMG_3871 IMG_3878 IMG_3891 IMG_3909 IMG_3914 IMG_3917 IMG_3924 IMG_3941 IMG_3945 IMG_3946 IMG_3951 IMG_3956 IMG_3961 IMG_3970