สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ป ปีการศึกษา 2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ป ปีการศึกษา 2559 เพื่อแนะนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3