การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ ครั้งที่ 8/2559

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 8/2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมประชุมด้วย ในวันอังคาร ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องรับรอง อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร