การสำรวจพื้นที่ ศกร ตชด ใต้ร่มพระบารมี

เผยเเพร่เมื่อ 1351 เข้าชม

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ลงสำพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนใต้ร่วมพระบารมี โดยมีผู้อำนวยการสำนักฯ รองผู้อำนวยการสำนักฯและบุคคลากรได้เก็บข้อมูล เพื่อเตรียมจัดทำห้องสมุด