ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ห้องสมุดปิดให้บริการจำนวน 4 วัน

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) งดให้บริการ สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการคืนหนังสือ สามารถส่งคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลาด้านหน้าอาคาร หรือสามารถยืมต่อออนไลน์ได้ที่ http://alist.snru.ac.th สำหรับอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) เปิดให้บริการตามปกติ