ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการและการให้บริการสำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและจิตสำนึกให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุด ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และบุคลากร จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.