ประกาศ งดให้บริการห้องสมุด

ประกาศ งดให้บริการอาคารบรรณาราชนครินทร์ (ห้องสมุด)

ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Drop)
หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew ได้ที่ http://alist.snru.ac.th