แจ้งงดให้บริการ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เนื่องด้วยบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ”

 

ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Drop)
หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew ได้ที่ http://alist.snru.ac.th