เเจ้งย้ายห้องปฏิบัติงาน

แจ้งย้ายห้องปฏิบัติงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)
ประกอบด้วยงาน
1.งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.งานพัฒนาสื่อดิจิทัล
3.งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
4.งานบริหารทั่วไป (สำนักงานผู้อำนวยการสำนัก)
เพื่อย้ายไปปฏิบัติงาน ณ ห้อง IT Shopping Mall ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11)