สภามหาวิทยาลัยเข้าตรวจเยี่ยม (Site Visit) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องโถงบริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สภามหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจเยี่ยม (Site Visit) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานและร่วมคิด (Shared Idea) ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา (Ideate = Idea + Create) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องโถงบริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร