หัวข้อข่าว

คำสั่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 22/2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 738/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 539/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564