คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 738/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ดูขนาดเต็มหน้าจอ