คำสั่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 22/2564 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการและหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Full Screen