สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องได้แก่ Microsoft Window, Microsoft Office 365 และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ใช้งานซอฟต์แวร์และชุดโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง