ภาพกิจกรรม การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา โดย อาจารย์ ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก ระหว่าง 18-19 กันยายน 2562  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 (เช้า เวลา 08.00 น. – 12.00 น.)

รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 (บ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น.)

รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 (เช้า เวลา 08.00 น. – 12.00 น.)

รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 (บ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น.)