การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนและการวิจัยสำหรับนักศึกษา โดย ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก ระหว่าง 18-19 กันยายน 2562  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สามารถลงทะเบียนหน้าห้องอบรมลงได้นะครับ)

ลงทะเบียน

หมายเหตุ : สามารถติดต่อลงทะเบียนอบรมเป็นหมู่คณะได้ที่ คุณเรืองสัน แก้วฝ่าย อาคารบรรณราชนครินทร์ เบอร์โทรภายใน 231

รายชื่อที่ลงทะเบียน