บริการออนไลน์ (Online service)

บริการออนไลน์ (Online service) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ง่ายและป้องกันการระบาดของ โควิด-19

หมายเหตุ : ใช้งาน VPN มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้นและระบบสารสนเทศต่าง ๆ  ภายนอกระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดาวน์โหลด

Full Screen