ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (กรณีจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน) ฉบับที่ 6

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (กรณีจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน) ฉบับที่ 6

สำนักฯ จึงของดใช้ห้องบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องประชุมต่าง ๆ ของสำนักวิทยาบริกาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนกว่าจะมีประกาศจากมหาวิทยาลัย สำนักฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้สำนักฯ