เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการบริหารสารสนเทศ และการบริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร