โครงการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับห้องสมุด กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมห้องสมุดและสถานีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ให้กับโรงเรียนเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของ ม.ราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านป่าผาง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร และ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านป่าผาง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร