บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรทุกท่านแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด หนังสือที่แนะนำเข้ามาจะได้รับการตรวจสอบว่า มีในห้องสมุดหรือไม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้พิจารณาร่วม ซึ่งการพิจารณาอยู่ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

ช่องทางการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

1. แนะนำสั่งซื้อออนไลน์ : คลิกที่นี่
2. เฟสบุ๊คแฟนเพจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ www.facebook.com/ARIT.SNRU
3. ห้องเทคนิค งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 
4. หมายเลขโทรศัพท์  0-4297-0048 ภายใน 238, 236,231,237
5. ส่งรายชื่อหนังสือได้ที่อีเมลล์ : arit@snru.ac.th

แนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ

  1. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  URL : https://www.se-ed.com/
  2. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  URL : https://www.chulabook.com/th
  3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ URL : http://bookstore.tu.ac.th/
  4. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร   URL : http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/
  5. ร้านนายอินทร์  URL : https://www.naiin.com/
  6. ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น  URL : http://shop.kku.ac.th/
  7. ร้านหนังสือ KNS BOOKS